Βριλήσσια-Πρόσκληση για την 10η/2017 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 10/04/2017

2017-04-06 15:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                  Βριλήσσια,  06 Απριλίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 4648

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 10η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν. 3852/2010 και 163 παρ. 4 του Ν.  3463/2006, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 10/04/2017, Μ. Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής και μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Απολογισμού οικ. Έτους 2015 Δήμου Βριλησσίων»

Συνημμένα: Εισήγηση επί του θέματος

Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, μπορούν να  λάβουν γνώση αυτών από το φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

(Σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999).

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.Δ. 315/1999. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:

Α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

Β) Οι συμμετοχές του Δήμου Βριλησσίων αποτιμήθηκαν ως εξής:

η συμμετοχή στην Ανώνυμη Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε, αποτιμήθηκε στην τρέχουσα αξία €4.462,11.

για την συμμετοχή στην Κοινωφελή Επιχείρηση Βριλησσίων, ποσού 1.128.561,26€ έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2010, λαμβάνοντας υπόψη α)  την απόφαση Δ.Σ 100/2011 για την εκκαθάρισή της και, β) την αρνητική Καθαρή θέση της βάσει του ισολογισμού αυτής, της 31/12/2010. Εκτός από την ανωτέρω πρόβλεψη, έχει διενεργηθεί σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 πρόβλεψη ποσού € 958.735,43 για πιθανή απώλεια ισόποσης απαίτησης του Δήμου από την Κ.Ε.Β. Η απαίτηση αυτή προέκυψε λόγω της εξόφλησης των δανείων της στο Ταμείο Παρακαταθηκών,  από  το  Δήμο  και  περιλαμβάνεται  στο    λογαριασμό

«Χρεώστες Διάφοροι». Η πρόβλεψη εμφανίζεται στον Ισολογισμό κάτω από τον λογαριασμό του Ενεργητικού «Χρεώστες Διάφοροι».

για την συμμετοχή του Δήμου στην εταιρία Ε.Δ.Ε.Χ.Υ αξίας 4.871,61€ έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων.

Γ) Πίνακας διαφορών αναπροσαρμογής: Αναπροσαρμογές δεν έγιναν.

Δ) Η πρόβλεψη για επισφάλειες απαιτήσεων υπολογίσθηκε με βάση τα ανείσπρακτα υπόλοιπά τους την 31.12.2015, μετά από σύγκρισή τους με τα ποσά των αντίστοιχων αρχικών χρηματικών καταλόγων που είχαν βεβαιωθεί μέχρι το τέλος της προηγουμένης πενταετίας.

Ε) Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την  υπηρεσία για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, υπολογίσθηκε με βάση τα έτη συμπληρωμένης υπηρεσίας στο Δήμο κατά την 31.12.2015 .

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.Δ. 315/1999: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 315/1999.Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης:

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποσβέσεις έως 31/12/2014

Αποσβέσεις Χρήσης 2015

Μειώσεις Χρήσης 2015

Συνολικές αποσβέσεις

10

Γήπεδα-οικόπεδα

-

-

 

-

11

Κτίρια-τεχν.έργα

12.326.525,83

653.085,85

-

12.979.611,68

12

Μηχανήματα

1.011.448,09

62.600,58

-

1.074.048,67

13

Μεταφ.μέσα

1.645.162,22

-

-

1.645.162,22

14

Έπιπλα & λοιπός εξ.

1.284.667,10

29.120,90

-

1.313.788,00

16

Λογ/σμός 16: Δαπάνες πολ.αποσβ.

 

1.716.152,70

 

172.608,37

-

 

1.888.761,07

17

1α+1β+1γ+3β+3γ (Κοινόχρηστα πάγια)

 

12.907.768,97

 

1.050.697,60

-

 

13.958.466,57

ΣΥΝΟΛΟ

30.891.724,91

1.968.113,30

-

32.859.838,21

4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.Δ. 315/1999. Πρόσθετες αποσβέσεις:

Δεν έγιναν.

5. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.δ. 315/1999.  Διαφορές  υποτίμησης  κυκλοφορούντων  στοιχείων ενεργητικού:

Δεν υπάρχουν.

6. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 315/1999.  Διαφορές  αποτίμησης αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στη τελευταία τιμή της αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 315/1999. Συναλλαγματικές διαφορές από τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους:

Δεν υπάρχουν.

Παρ.    4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. κατεχόμενοι τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεογράφων:

 

Είδος

 

Τεμάχια

 

Αξία κτήσης

Αξία αποτίμησης στο τέλος της χρήσης

ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

340

10.183,92

4.462,11

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 

 

1.128.561,26

 

 

0,00

Ε.Δ.Ε.Χ.Υ

166

4.871,61

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.143.616,79

4.462,11


Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις (από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού) και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:

Δάνεια Δήμου Βριλησσίων:

1. ΤΠΔ €        5.381.383,34

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 315/1999. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:

Μέσος όρος προσωπικού

189

α) Κατηγορίες προσωπικού

 

ΠΕ

ΤΕ

ΔE

ΥΕ

 

 

Υπάλληλοι Μόνιμοι

 

24

7

42

19

92

 

Υπάλληλοι Ορισμένου χρόνου

 

0

1

11

23

35

 

Υπάλληλοι Αορίστου χρόνου

 

7

5

32

18

62

 

γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού

 

Γ1. τακτικό προσωπικό

2.606.847,43

Γ2. έκτακτο προσωπικό

385.736,27

Γ3. Κοινωνικές επιβαρύνσεις

947.127,65

Γ4. Παρεπόμενες παροχές

35.875,37

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης:

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1999. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων :

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 315/1999. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης που οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, καθώς και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγύησης:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του Δήμου:

Δεν υπάρχουν.

16.Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές παγίων στοιχείων από τη προηγούμενη χρήση ανά 1οβάθμιο:

 

Περιγραφή

Υπόλοιπο 31.12.2014

Προσθήκες

Μειώσεις

Υπόλοιπο 31.12.2015

10

Γήπεδα-οικόπεδα

18.460.339,74

-

-

18.460.339,74

11

Κτίρια-τεχνικά έργα

20.741.061,98

-

-

20.741.061,98

12

Μηχανήματα

1.306.872,02

13.570,00

-

1.320.442,02

13

Μεταφ.μέσα

1.645.162,72

-

-

1.645.162,72

14

Έπιπλα & λοιπός εξ.

1.457.756,68

51.510,11

-

1.509.266,79

15

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

 

0,00

 

845.935,70

 

598.020,04

 

247.915,66

16

Ασώματες ακινητ/σεις

2.055.791,83

58.430,56

 

-

2.114.222,39

17

Πάγια κοινής χρήσης

17.771.875,37

53.021,18

-

17.824.896,55

 

Σύνολο

63.438.860,34

316.524,54

19.098,46

63.863.307,85

17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 , Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα, για τα έσοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων καθώς και των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσης εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσης πληρωτέα»:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

1.166.352,67

Λοιπά έκτακτα έσοδα (ακυρώσεις,παραγραφές οφειλών )

 

9.377,48

Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων

 

6.850,65

Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εσόδων

1.182.580,80

 

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

138.768,56

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

17.159,89

Σύνολο εκτάκτων και ανόργανων εξόδων

 

155.928,45


Έσοδα  και έξοδα προηγουμένων χρήσεων

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 

 

64.870,51

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα υδρεύσεως

 

441.766,07

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

 

4.837,16

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

 

25.274,62

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

 

 

33.306,40

Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων & φόρου Ηλεκτρ/νων χώρων

 

 

71.719,81

Έκτακτα έσοδα (πρόστιμα τέλους κατάληψης κοιν/των χώρων, επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, ΚΟΚ)

 

 

 

32.717,72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

674.492,29

 

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών και λοιπών εσόδων)

 

 

1.260,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

1.260,87

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

α) Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους (εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις)

β) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

 

1.225.000,00

 

 

46.493,43

Σύνολο προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους

 

1.271.493,43

 

 

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

 

1.483.011,47

πρόκειται

1.006.784,26

α) για έσοδα τελευταίου διμήνου

 

2015 (μέσω ΔΕΗ) των οποίων η

441.766,07

είσπραξη είναι απαιτητή στην

 

επόμενη χρήση

 

β) για έσοδα από τέλη ύδρευσης &

34.461,14


άρδευσης δ΄ τριμήνου 2015 γ) για έσοδα λοιπών παρόχων

ηλ.ρεύματος (ELPEDISON, GREEN ENERGY, VOLTERRA) μηνών οκτ- δεκ 2015

 

 

Έξοδα χρήσης πληρωτέα

 

384.359,45

Πρόκειται

 

α) για έξοδα (προμήθειες ΔΕΗ,

128.583,44

κατανάλωση Ηλεκτρ. ρεύματος του

 

Δήμου τελευταίου διμήνου 2015)

 

των οποίων η παρακράτηση γίνεται

 

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

 

β) για έξοδα ( ΕΥΔΑΠ Σεπτ- Δεκ

93.895,03

2015)

 

γ) για έξοδα (προμήθειες λοιπών

 

παρόχων Ηλεκτρ. ρεύματος του

1.125,78

Δήμου Σεπτ-Δεκ 2015)

 

δ) για εισφορά υπέρ ΕΔΣΚΝΑ Οκτ –

160.755,20

Δεκ 2015

 

 

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 315/1999. Οικονομικές δεσμεύσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 315/1999. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και έξοδα ερευνών και αναπτύξεως.:

Στη χρήση 2015 στο Λογαριασμό Έξοδα Ιδρύσεως και Α΄ Εγκατάστασης καταχωρήθηκε η αξία αγοράς λογισμικών προγραμμάτων € 9.424,26.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 315/1999. Ανάλυση λοιπών προβλέψεων:

Το ποσό των 2.810.231,98€ αφορά πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα (εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις).

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 315/1999. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού:

Δεν έγινε.

22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 315/1999. Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

Δεν έγιναν.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 315/1999. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως κι προηγούμενων χρήσεων:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 24, Π.Δ. 315/1999. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 315/1999. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ.

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β)Ανάλυση λογ/σμών τάξεως:

1) Οι λογαριασμοί τάξεως εμφανίζουν την αξία αποτιμήσεως τμήματος Ναυτικής βάσης η οποία έχει δοθεί για χρήση στο Δήμο Βριλησσίων.

γ)Προβλέψεις  για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:

Δεν έγιναν.

δ)Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση δημοτών και τρίτων.

Στη χρήση 2015 ο φόρος εισοδήματος για εισόδημα από ακίνητη περιουσία (εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης  περιουσίας), καθώς και από εισόδημα από κεφάλαιο (τόκοι καταθέσεων) σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4172/13, ανήλθε στο ποσό των 48.924,05€, (εκ των οποίων κύριος φόρος 30.899,17€) , ο οποίος έχει καταβληθεί στο έτος 2016.

 

Παρ. 1.1.108 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές του κεφαλαίου που προέρχονται από αλλαγές στην απογραφή έναρξης. Δεν έγιναν.

 

H ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σ.Οικονομίδου Ε.Χίου            Ξ.Μανιατογιάννης

Βριλήσσια, 24/10/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από επτά (7) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2016.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Νικόλαος Απέργης

A.M. ΣΟΕΛ 54581

Για την KSi Greece IKE (Α.Μ. 171) Μέλος της KS International

Λεωφόρος Κηφισίας 62 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι

Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη

 

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.