Βριλήσσια-38η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τα θέματα

2017-07-21 17:44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βριλήσσια, 21 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ: 10081
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για την 38η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 25η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 2.418,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής για ένα έτος στη νομική βάση πληροφοριών “ΔΗΜΟΣΝΕΤ”
και πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ)» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 2Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 1.550,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής για ένα έτος (22/07/2017-21/07/2018) στη νομική βάση
πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 50.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.03 για την εκτέλεση του έργου «ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (Εισηγήτρια: Μαρία Μουστάκα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 4Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 104,600.00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.02 για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Μαρία Μουστάκα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 24.800,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.07 για την πραγματοποίηση της προμήθειας & εγκατάστασης συστήματος αυτόματου ελέγχου εξοπλισμού κλιματισμού στο κτίριο του πρότυπου βιοκλιματικού σταθμού της οδού Διός. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 434,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (22οΤμήμα) κατά τη συζήτηση της, από 6/6/2012 αγωγής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 12195/2012, που άσκησε κατά του Δήμου Βριλησσίων, ο Κων/νος ΓΚΙΩΝ και ο Παναγιώτης - Θεμιστοκλής ΓΚΙΩΝ, κατά τη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 434,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (25οΤμήμα) κατά τη συζήτηση της, από 23/2/2010 αγωγής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8132/2010, που άσκησε κατά του Δήμου Βριλησσίων, ο Νικόλαος Στρατηγός, κατά τη δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 8Ο: Παροχή εντολής και ειδικής πληρεξουσιότητας στo Δικηγόρο κ. Δημήτριο Κούνα προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Βριλησσίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από την αγωγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»κατά του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Γραφείο ΔιεκπεραίωσηςΔικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: ΒαφειάδηςΚωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 9Ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 892,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την πραγματοποιηθείσα εκτέλεση
της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων αναφορικά με την υπόθεση της Χρυσούλας συζύγου Θεοδώρου Στροφύλα» (Εισηγητής: Γραφείο Λογιστηρίου & Εκκαθάρισης Δαπανών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 10Ο: Επικύρωση πρακτικού διενέργειας 2ου σταδίου (αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 11Ο: Παροχή εντολής στo Δικηγόρο κ. Παναγόπουλο Γεώργιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί εξωδίκου συμβιβασμού διαφοράς μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της Παναγιώτας συζύγου Ιωάννη
Μακρυδάκη

ΘΕΜΑ 12Ο: Επικύρωση πρακτικού διενέργειας 1ου σταδίου (αποσφράγιση - έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 11ου και 12ου ) Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη
της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

Ο πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.