Βριλήσσια-20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Βριλησσίων

2017-04-13 13:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βριλήσσια, 13 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ: 5054

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 20η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 19η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους € 1.108,56 σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις δικασίμους της 3ης Μαΐου 2017 , της 7ης  Ιουνίου 2017  και της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο (υποθέσεις τελών ανταποδοτικής εισφοράς και ειδικότερα της από 1/7/2011 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3744/3-12-2012 προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.&Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε», των από 30/6/2011 με Γ.Α.Κ. 19574/2011 και 19577/2011 προσφυγών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ήδη «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»), των από 2/7/2011 με Γ.Α.Κ. 19533/2011 και 19535/2011 δυο (2) Προσφυγών των  Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία α)«Τράπεζα E.F.G Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και β) «E.F.G Eurobank Ergasias ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ   ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ   Α.Ε»   και  της   με   Γ.Α.Κ. 19166/2011 Προσφυγής  της  Ανώνυμης  Τραπεζικής  Εταιρείας  με  την    επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε»(ήδη   «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»)» - Καθορισμός και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 • ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 1.210.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.03 για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 9.411,60 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.10    για    την    πραγματοποίηση    της    παροχής    υπηρεσίας «Απεντόμωση – Μυοκτονία – Οφιοαπώθηση σε Δημοτικά κτήρια, για το έτος 2017» (Εισηγητής: Γραφείο προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εντολής στη Δικηγόρο κα Ιωάννα Λιανού  προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παραίτηση ή μη από την άσκηση της από 29/7/2016, με αριθμό κατάθεσης 3836/2016, έφεσης στο τμήμα ενδίκων μέσων και αριθ. πρωτ. Προσδ. 5498/2016 κατά της υπ’ αριθμόν 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (υπόθεση Νικ. Παπαδόπουλου) (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 664,64 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο και 13ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση των, από 28/02/2011 με ΓΑΚ 6271/2011 και από 30/08/2011 αγωγών, που ασκήθηκαν, η πρώτη από την κ. Ευθυμία Ντεμίρη του Χαραλάμπους και η δεύτερη από την κ. Μακρυγιάννη – Γκίνη Μαρία κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 3ης Μαΐου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

1

α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ

 

1.    Κυρίτση Ιωάννα

 

2.    Μάρα Φωτεινή

 

3.    Φυκίρη Παναγιώτη

 

4.    Σίμου Λαμπρινή

 

5.    Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)

 

6.    Σακισλή Ελένη

 

7.    Τσούτσια Ιωάννη

 

8.    Χρυσοπούλου Αικατερίνη

 

Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

 

1.   Εγκολφόπουλο Αλκιβιάδη (Άλκη)

 

2.   Πολίτη Κωνσταντίνο

 

3.   Ανδρουτσοπούλου Αθηνά

 

4.  Φαράκλα Κώστα

 

4.  Βήττο Βασίλειο

 

 

 

Ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

2

Κα   Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)

3

Κο     Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1

Γραφείο Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Βριλήσσια, 11/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.108,56 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας

«Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις δικασίμους της 3ης Μαΐου 2017 , της 7ης Ιουνίου 2017 και της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε  μετ’ αναβολή δικάσιμο (υποθέσεις τελών ανταποδοτικής εισφοράς και ειδικότερα της από 1/7/2011 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3744/3-12-2012 προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.&Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε», των από 30/6/2011 με Γ.Α.Κ. 19574/2011 και 19577/2011 προσφυγών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ήδη «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»), των από 2/7/2011 με Γ.Α.Κ. 19533/2011 και 19535/2011 δυο (2) Προσφυγών των Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία α)«Τράπεζα E.F.G Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και β) «E.F.G Eurobank Ergasias ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε» και της με Γ.Α.Κ. 19166/2011 Προσφυγής της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»(ήδη

«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»)» - Καθορισμός και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.&Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε» έχει ασκήσει την από 1/7/2011 με Αριθμό Κατάθεσης ΠΡΦ 905/6-7-2011 Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Βριλησσίων α)της υπ’ αριθ. 23 εγγραφής τέλους ανταποδοτικής εισφοράς στον υπ’ αριθ. 365 βεβαιωτικό κατάλογο β)του από 3-5-2011 αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της, η οποία συζητήθηκε την 5-12-2012 ενώπιον Tριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2143/2012 απόφαση του δικαστηρίου αυτού με την οποία το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την με αριθμό ΚΛ 45504/2016 εισήγαγε ενώπιον του και με αριθμό Εισαγωγής ΠΡ 3744/3- 12-2012 την ανωτέρω προσφυγή ενώπιον του 13ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Δικάσιμος για συζήτηση της ανωτέρω προσφυγής έχει ορισθεί η 03/05/2017.

Περαιτέρω η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ήδη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε) έχει ασκήσει τις με Γ.Α.Κ. 19574/2011 και 19577/2011 δυο (2) Προσφυγές κατά του Δήμου Βριλησσίων και με την πρώτη προσφυγή της κατά της με αριθμό χρηματικού καταλόγου 365/3.5.2011 εγγραφής της στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας, με τη δεύτερη δε προσφυγή της κατά της με αριθμό χρηματικού καταλόγου 319/3.5.2011 εγγραφής της στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Δικάσιμος για συζήτηση των ανωτέρω δυο (2) προσφυγών έχει ορισθεί η 07/06/2017.

Επιπρόσθετα, οι Ανώνυμες Εταιρείες α)«Τράπεζα E.F.G Eurobank  Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και β) «E.F.G Eurobank Ergasias ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε» έχουν ασκήσει τις με Γ.Α.Κ. 19533/2011 και 19535/2011 δυο (2) Προσφυγές κατά του Δήμου Βριλησσίων και με την πρώτη προσφυγή τους κατά της με αριθμό χρηματικού καταλόγου 319/3.5.2011 εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας, με τη δεύτερη δε προσφυγή τους κατά της με αριθμό χρηματικού καταλόγου 365/3.5.2011 εγγραφής τους στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Δικάσιμος για συζήτηση των ανωτέρω δυο

 1. προσφυγών έχει ορισθεί η 07/06/2017.

Τέλος, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»(ήδη «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ») έχει ασκήσει   την

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 19166/2011 Προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Βριλησσίων, της υπ’αριθ. 28/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και της εγγραφής της στους χρηματικούς καταλόγους με αριθμό 319/2011 και 365/2001 του Δήμου Βριλησσίων. Δικάσιμος για συζήτηση της ανωτέρω προσφυγής έχει ορισθεί η 18/09/2017.

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου κατά την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων, οι οποίες είναι συναφείς ως προς το αντικείμενό τους δεδομένου ότι αφορούν την επιβολή τέλους ανταποδοτικής  εισφοράς για τα έτη 2008-2012 δυνάμει της υπ’αριθ. 28/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, δια της εκπροσώπησης με πληρεξούσιο δικηγόρο προς αντίκρουση των ασκηθεισών προσφυγών κατά του Δήμου, απαιτείται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις δικασίμους της δικασίμους της 3ης Μαΐου 2017 , της 7ης Ιουνίου 2017 και της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο (υποθέσεις τελών ανταποδοτικής εισφοράς και ειδικώτερα της από 1/7/2011 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3744/3-12-2012 προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.&Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε», των από 30/6/2011 με Γ.Α.Κ. 19574/2011 και 19577/2011 προσφυγών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ήδη «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»), των από 2/7/2011 με Γ.Α.Κ. 19533/2011 και 19535/2011 δυο (2) Προσφυγών των Ανωνύμων Εταιρειών με την  επωνυμία  α)«Τράπεζα  E.F.G  Eurobank  Ergasias  Ανώνυμη  Εταιρεία»  και   β)

«E.F.G Eurobank Ergasias ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε» και της με Γ.Α.Κ. 19166/2011  Προσφυγής  της  Ανώνυμης  Τραπεζικής  Εταιρείας  με  την     επωνυμία

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» (ήδη «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης όπως προκύπτει από τον πίνακα αμοιβών δικηγόρων (ΦΕΚ 208, Τεύχος Α΄) εκτιμάται στο ποσόν των 149,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, για έκαστη εκ των έξι (6) υποθέσεων, άρα το συνολικό ποσό της δαπάνης προσδιορίζεται σε 894,00€. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 214,56 €, συνεπώς  το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 1.108,56 €. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, και η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το  ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της παροχής υπηρεσίας, και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής (νυν Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρ. 72 Ν. 3852/10) ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα σχετικά τεύχη.


Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη σύναψη της σύμβασης, έχουν ως εξής:

 

Άρθρο 1ο : Τεχνικές Προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/ Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 

 

Συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ

Συνολική αμοιβή

ΜΕ  ΦΠΑ 24%

 

-     για    παράσταση-    εκπροσώπηση    του   Δήμου

 

 

Βριλησσίων      από      πληρεξούσιο      δικηγόρο

 

 

ενώπιον        του       Μονομελούς        Διοικητικού

 

 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση έξι  (6)

 

 

προσφυγών κατά τις δικασίμους της 03.05.2017,

 

 

07.06.2017   και   18.09.2017   ή   σε οιανδήποτε

 

 

μετ’αναβολή δικάσιμο

-     για σύνταξη και κατάθεση έξι   (6) Υπομνημάτων του Δήμου Βριλησσίων μετά σχετικών εγγράφων

894,00 €

(6 Χ 149,00)

1.108,56€ [894,00€ + (894,00 Χ 24%)]

-     για  μελέτη των υποθέσεων και για έρευνα     της

 

 

βιβλιογραφίας και της νομολογίας

 

 

-     για συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού

 

 

-     για έξοδα λήψης φωτοτυπικών αντιγράφων    και

 

 

για έξοδα δακτυλογράφησης υπομνημάτων

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Διάρκεια σύμβασης

Η προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την οριστική εκδίκαση καθεμίας προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Θα εκτελεστεί δε τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Άρθρο 3ο: Εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με τα άρθρα 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

 

Άρθρο 4ο  : Έγγραφα της Σύμβασης:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι, κατά σειρά ισχύος :

 • Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • Η προσφορά του μειοδότη – αναδόχου
 • Η απόφαση παροχής εντολής στον πληρεξούσιο δικηγόρο από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

 

Άρθρο 5ο  : Σύμβαση

Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με την προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 7ο  : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει τμηματικά, μετά την εκδίκαση κάθε μιας προσφυγής και μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) κατόπιν έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1, Ν. 4152/13).

ΑΡΘΡΟ 8ο  : Κρατήσεις – Φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 9ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας  ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης παροχής εντολής της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Τέλος, από 01/01/2017 ισχύει το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/99070/0026/23-12-2016 (Α.Δ.Α: 717ΥΗ-61Δ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών περί Ανατροπών και Αναλήψεων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ ορίζεται ότι «2. β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα» Επίσης, σύμφωνα με  το άρθρο 4 του εν λόγω Π.Δ., ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει  την  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  και  να  ψηφίζει  πίστωση    ύψους
  1. ,56€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις δικασίμους της 3ης Μαΐου 2017 , της 7ης Ιουνίου 2017 και της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο (υποθέσεις τελών ανταποδοτικής εισφοράς και ειδικώτερα της από 1/7/2011 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3744/3-12-2012 προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.&Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε», των από 30/6/2011 με Γ.Α.Κ. 19574/2011 και 19577/2011 προσφυγών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ήδη «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»), των από 2/7/2011 με Γ.Α.Κ. 19533/2011 και 19535/2011 δυο (2) Προσφυγών των Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία α)«Τράπεζα E.F.G Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και β) «E.F.G Eurobank Ergasias ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε» και της με Γ.Α.Κ. 19166/2011 Προσφυγής της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με  την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»(ήδη «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»)»

 • Καθορίζει - εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους της σύμβασης ως αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

 

 

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βριλήσσια, 31/3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ:

Υποδομών Πόλης

Προς:

Την  Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 1.210.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.03 για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (3.225.000,00 €) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (24%) του ποσού των επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (774.000,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (3.999.000,00 €).

Το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων σε διάφορες περιοχές του κεντρικού αστικού ιστού των Βριλησσίων, καθώς και στην κατασκευή του κεντρικού αγωγού ομβρίων της περιοχής «Άνω Βριλήσσια», βορείως της Λεωφόρου Αναπαύσεως.

Με την υπ’ αριθ. 6/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΟΘΩ9Ρ-ΘΥΠ εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με την υπ’ αριθ. 52/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΓΨΣΩ9Ρ-ΧΗ2 εγκρίθηκε η σύναψη της  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  των Όρων αυτής  για την  υλοποίηση   του έργου

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Tο υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 8807/15.07.2016 πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16REQ004787318 (2016-07-15)

Με την υπ’ αριθ. 175/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση ύψους 200.000,00 € για το έτος 2016, σύμφωνα με την αριθ. 292 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.03 (χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, βάση της από 22 Ιουνίου 2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης) και η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΒΘΥΩ9Ρ-ΑΛΓ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16REQ004822667 2016-07-21.

Με την υπ. αριθ. 181/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ76ΠΩ9Ρ-ΝΑΨ εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 9355/ 26.07.2016 Διακήρυξη του Διαγωνισμού, του ανωτέρω έργου καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης που την συνοδεύουν, καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16PROC004873213 2016-08-01.


Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.210.000,00 €, υπό τον Κ.Α. 25.7312.03, με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, βάση της από 22 Ιουνίου 2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου για το έτος 2017, απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Με την υπ’ αριθ. 182 / 7.12.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6Β8ΟΩ9Ρ-Η2Ψ), ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου του οικονομικού έτους 2017 και επικυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 6008/2265/27.1.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από 01/01/2017 ισχύει το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και παράλληλα εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. 2/99070/0026/23-12-2016 (Α.Δ.Α: 717ΥΗ-61Δ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών περί Ανατροπών και Αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με την οποία, με την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του οικ. έτους 2017.

Συνεπώς κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 1.210.000,00 € ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 168 / 03 . 04 . 2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών και τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει και η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω75ΥΩ9Ρ-ΩΔΨ.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα,  ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Ψηφίζει πίστωση ύψους 1.210.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.03 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Βριλήσσια, 11/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

 

Την Οικονομική Επιτροπή

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 9.411,60€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.10 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Απεντόμωση – Μυοκτονία – Οφιοαπώθηση σε Δημοτικά κτήρια, για το έτος 2017»

Με την αριθμ. 124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 9ΠΕΞΩ9Ρ- 6ΔΣ)   εγκρίθηκε   η  πραγματοποίηση  της  δαπάνης   για  την  παροχή     υπηρεσίας

«Απεντόμωση – Μυοκτονία – Οφιοαπώθηση σε Δημοτικά κτήρια, για το έτος 2017» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 7.590,00πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 1.821,60€, ήτοι συνολική δαπάνη 9.411,60 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού   έτους   2017    και   συγκεκριμένα   τον    Κ.Α.    30.6142.10   με     τίτλο

«Απεντόμωση δημοτικών κτηρίων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 9.411.60€υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε  αριθμό πρωτ. 4872/11-04-2017, καταχωρήθηκε με α/α 173 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 30.6142.10, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «7ΘΜ0Ω9Ρ-ΞΒΡ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,  την  εγκύκλιο  2/100018/0026/30-12-2016  (ΑΔΑ:  ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)  του    Υπ.

Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4877/11-04-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 20/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  περί  κοινού  λεξιλογίου  για  τις    δημόσιες συμβάσεις (CPV) η εν λόγω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 90921000-9 με τίτλο " Υπηρεσίες απολύμανσης και  εξολόθρευσης".

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 9.411,60€υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Απεντόμωση – Μυοκτονία – Οφιοαπώθηση σε Δημοτικά κτήρια, για το έτος 2017».

 

Με  εντολή  Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Βριλήσσια, 12/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εντολής στη Δικηγόρο κα Ιωάννα Λιανού προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παραίτηση ή μη από την άσκηση της από 29/7/2016, με αριθμό κατάθεσης 3836/2016, έφεσης στο τμήμα ενδίκων μέσων και αριθ. πρωτ. Προσδ. 5498/2016 κατά της υπ’ αριθμόν 16/2016 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (υπόθεση Νικ. Παπαδόπουλου)

Σχετικές διατάξεις:

Άρθρο 72 παρ. 1, περίπτωση ιε, του Ν. 3852/2010, άρθρο 54 Ν. 447/2016

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος μετά την διακοπή της εργασίας του με τον Δήμο Βριλησσίων την 28/3/2012, όπου εργάζονταν με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου κλάδου ΔΕ Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας άσκησε την από 28/6/2012 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2925/2012 αγωγή του, με την οποία ζήτησε να κριθεί, ότι συνδέεται με τον Δήμο Βριλησσίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγχρόνως να υποχρεωθεί ο Δήμος Βριλησσίων να αποδέχεται τις υπηρεσίες του με το καθεστώς σύμβασης εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης ο ανωτέρω είχε ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1485/2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η αίτησή του.

Επί της ως άνω αγωγής τους, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 16/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του αντιδίκου και ειδικότερα 1) αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων συνδέεται με τον εναγόμενο Δήμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής του (2/1/2007), 2) αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης, 3) υποχρεώθηκε ο Δήμος να απασχολεί τον ενάγοντα στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών προσόντων του, με απειλή χρηματικής ποινής, ύψους εκατό (100) ευρώ σε βάρος του εναγομενου για κάθε μέρα παράβασης της υποχρέωσης αυτής και 4) κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω διάταξη, δηλ. την υποχρέωση του Δήμου να απασχολεί τον ενάγοντα.

Ο Δήμος Βριλησσίων ακολούθως άσκησε την από 29/7/2016 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεση κατά  της ως άνω απόφασης, της οποίας δικάσιμος για την εκδίκαση της, έχει οριστεί η 13/3/2018 ενώπιον του 4ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τον από 23/12/2016 ψηφισθέντα νόμο 4447/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 54, σύμφωνα με το οποίο η περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,   αναφορικά  με   τις  αρμοδιότητες   της   Οικονομικής  Επιτροπής αντικαθίσταται ως εξής: «αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».

 1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4308/31-03-2017 αίτηση του Νικολάου Παπαδόπουλου με την οποία αιτείται την παραίτηση του Δήμου από τα ένδικα μέσα, δυνάμει του άρθρου 54 του Ν. 447/2016, δηλώνοντας ότι στην περίπτωση της παραίτησης θα παραιτηθεί και ο ίδιος από κάθε οικονομική αξίωση έναντι του Δήμου
 2. το άρθρο 72 παρ. 1, περίπτωση ιε, του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια
 3. το γεγονός ότι διατηρείται το 1ο εδάφιο της παρ. 2 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο για την περ. ιγ΄ (η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά) η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής απόφασης και καταργείται μόνο το 2ο εδάφιο Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, με την οποία να παρέχεται εντολή στη Δικηγόρο κα Ιωάννα Λιανού προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παραίτηση ή μη από την άσκηση της από 29/7/2016, με αριθμό κατάθεσης 3836/2016, έφεσης και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 κατά της υπ’ αριθμόν 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 αναφορικά με την υπόθεση του κ. Ν. Παπαδόπουλου.

Επειδή ενδεχομένως να ακολουθήσουν δικαστικές ενέργειες επί της υπόθεσης από τον ίδιο δικηγόρο, για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, τη σύνταξη της εν λόγω γνωμοδότησης, δεν θα καταβληθεί αμοιβή.

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βριλήσσια, 12/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 664,64 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο και  13ο  Τμήμα) κατά τη συζήτηση των, από 28/02/2011 με ΓΑΚ 6271/2011 και από 30/08/2011 αγωγών, που ασκήθηκαν, η πρώτη από την κ. Ευθυμία Ντεμίρη του Χαραλάμπους και η δεύτερη από την κ. Μακρυγιάννη – Γκίνη Μαρία κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 3ης Μαΐου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη»

Η κ. Ευθυμία Ντεμίρη του Χαραλάμπους, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Δωδεκανήσου αρ. 12), είχε καταθέσει την από 28/02/2011 και με ΓΑΚ 6271/2011 αγωγή αποζημιώσεώς της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ζητούσε:

 • Να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου Δήμου Βριλησσίων (για τη ζημία που υπέστη) και να υποχρεωθεί ο Δήμος Βριλησσίων να της καταβάλει το ποσό των χιλίων επτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.710,73 €) που αντιστοιχεί σε ποσό 721,93 € για τη δαπάνη αγοράς ανταλλακτικών του αυτοκινήτου της και 300 € για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Δικάσιμος ορίστηκε για τις 3/5/2017 ενώπιον του 8ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Περαιτέρω, η κ. Μακρυγιάννη - Γκίνη Μαρία, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ζακύνθου αρ. 1), είχε καταθέσει την από 30/08/2011 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ζητούσε:

 • Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου Δήμου Βριλησσίων να της καταβάλλει για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

Δικάσιμος ορίστηκε για τις 3/5/2017 ενώπιον του 13ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο και 13οΤμήμα) κατά τη συζήτηση των ως άνω αγωγών που άσκησαν οι κ. Ευθυμία Ντεμίρη και κ. Μακρυγιάννη - Γκίνη Μαρία κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 3ης Μαΐου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη, κατά τα προαναφερόμενα, απαιτείται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον τουΜονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο και 13οΤμήμα) κατά τη συζήτηση των, από 28/02/2011 με ΓΑΚ 6271/2011 και από 30/08/2011 αγωγών, που ασκήθηκαν, η πρώτη από την κ. Ευθυμία Ντεμίρη του Χαραλάμπους και η δεύτερη από την κ. Μακρυγιάννη – Γκίνη Μαρία κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 3ης  Μαΐου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης όπως προκύπτει από τον πίνακα αμοιβών δικηγόρων (ΦΕΚ 208, 2013 Τεύχος Α΄) εκτιμάται στο ποσόν των 536,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 128,64 €, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 664,64 €. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού  έτους    2017  και  συγκεκριμένα  τον  Κ.Α.  00.6111  με  τίτλο

«Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, και η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της παροχής υπηρεσίας, και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής (νυν Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρ. 72 Ν. 3852/10) ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα σχετικά τεύχη.

Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη σύναψη της σύμβασης, έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο : Τεχνικές Προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/ Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 

Εκτιμώμενη αξία

χωρίς ΦΠΑ

Συνολική αξία ΜΕ  ΦΠΑ 24%

-     παράσταση-       εκπροσώπηση       του      Δήμου

 

 

Βριλησσίων      από      πληρεξούσιο      δικηγόρο

 

 

ενώπιον        του       Μονομελούς        Διοικητικού

 

 

Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο  και 13οΤμήμα) κατά τη

 

 

συζήτηση    των,    από    28/02/2011    με    ΓΑΚ

 

 

6271/2011  και  από  30/08/2011  αγωγών,  που

 

 

ασκήθηκαν,   η   πρώτη   από   την   κ.   Ευθυμία

 

 

Ντεμίρη  του  Χαραλάμπους  και  η  δεύτερη από

 

 

την κ. Μακρυγιάννη – Γκίνη Μαρία κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 3ης Μαΐου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη

536,00 €

(536,00 Χ

24%)] =664,64€

-     σύνταξη υπομνήματος

 

 

-     συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού

 

 

-     έξοδα λήψης φωτοτυπικών αντιγράφων και    για

 

 

έξοδα δακτυλογράφησης υπομνημάτων

 

 


ΑΡΘΡΟ 2ο: Διάρκεια σύμβασης

Η προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την συζήτηση και εκδίκαση της, από 3/9/2004, με αρχικό αριθμό κατάθεσης 9050/05 και με νεώτερο αριθμό καταχώρησης 1242/26.11.2915, προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. «ΑΛΜΑ – ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 9ης  Μαρτίου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη

Θα εκτελεστεί δε τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο: Εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με τα άρθρα 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 4ο  : Έγγραφα της Σύμβασης:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι, κατά σειρά ισχύος :

 • Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • Η προσφορά του μειοδότη – αναδόχου
 • Η απόφαση παροχής εντολής στον πληρεξούσιο δικηγόρο από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

Άρθρο 5ο  : Σύμβαση

Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 7ο  : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά την παραίτηση και μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) κατόπιν έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1, Ν. 4152/13).

ΑΡΘΡΟ 8ο  : Κρατήσεις – Φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 9ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας  ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης παροχής εντολής της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Τέλος, από 01/01/2017 ισχύει το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/99070/0026/23-12-2016 (Α.Δ.Α: 717ΥΗ-61Δ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών περί Ανατροπών και Αναλήψεων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ ορίζεται ότι «2. β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Επίσης, σύμφωνα με  το άρθρο 4 του εν λόγω Π.Δ., ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και να ψηφίζει πίστωση ύψους 664,64 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (8ο και  13ο  Τμήμα) κατά τη συζήτηση των, από 28/02/2011 με ΓΑΚ 6271/2011 και από 30/08/2011 αγωγών, που ασκήθηκαν, η πρώτη από την  κ. Ευθυμία Ντεμίρη του Χαραλάμπους και η δεύτερη από την κ. Μακρυγιάννη – Γκίνη Μαρία κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 3ης  Μαΐου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη».
 • Καθορίζει - εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής  υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους της σύμβασης ως αναφέρονται   στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου  να καταρτίσει την απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.


 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.