Βριλήσσια-18η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τα θέματα

2017-03-30 17:05

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 18η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 3η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ØΘΕΜΑ 1ο: Παροχή εντολής στο δικηγόρο κ. Μιχαήλ Νοτάρη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της από 30.9.2015 με αριθ. πρωτ. 12906/30.9.2015 αίτησης του Κλεομένη ΤΑΤΑΓΙΑ, με την οποία αιτείται, σχετικά με την οφειλόμενη από αυτόν εισφορά σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, του με κ.α 020909 ακινήτου του, όπως τούτο αναφέρεται στην με αριθ. πρωτ. 12240/1512/17.9.1999 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών – Τομέας Ανατ. Αθήνας – Διεύθυνση Πολεοδομίας (Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 1ης  Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΠΑΤΗΜΑ» του Δήμου Βριλησσίων), να καταβάλει το ποσόν που οφείλει, βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του, που ίσχυε το 1999, δηλαδή κατά τον χρόνο διόρθωσης της πράξης εφαρμογής (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 595,20 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την πραγματοποιηθείσα εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 12.4.2016 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Μιχαήλ Νοτάρη στην υπόθεση ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ/καθορισμός προσωρινή τιμής μονάδος (Εισηγητής: Παναγιωτίδου Όλγα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο κ. Κούνα Δημήτριο, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Βριλησσίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (13οΤμήμα) κατά τη συζήτηση των από 4/10/2016 δύο (2) αγωγών με αριθμό καταχ. ΑΓ1061/6-10-2016  και ΑΓ1062/6-10-2016, που άσκησαν οι Ιωάννα Πρά του Νικολάου και Ιωάννης Μανασής του Βασιλείου αντίστοιχα κατά του Δήμου Βριλησσίων κατά τη δικάσιμο της 25ης Απριλίου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 4ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 184,76 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την πραγματοποιηθείσα εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη μετ’αναβολή δικάσιμο της 24ης Μαρτίου 2017 αναφορικά με την υπόθεση εκδίκασης της προσφυγής με ΓΑΚ 19853/2011  της   Ανώνυμης   Τραπεζικής  Εταιρείας   με   την  επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (Εισηγητής: Παναγιωτίδου Όλγα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.03 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Αμοιβή εκτιμητή για το Ο.Τ. 61» (Εισηγήτρια: Όλγα Παναγιωτίδου - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση πίστωσης ύψους 9.996,88 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.06 για την πραγματοποίηση της προμήθειας υλικών σιδήρου για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (Εισηγητής: Γραφείο  Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 7ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 14.999,66 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.09 για την πραγματοποίηση της προμήθειας χρωμάτων, υλικών επίχρισης και λοιπών υλικών χρωματισμού (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 8ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 900,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 και ύψους 150,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση έξι οχημάτων του Δήμου» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 9ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 14.993,73 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.01 για την πραγματοποίηση της προμήθειας οικοδομικών υλικών κλπ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 10ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 24.180,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.02 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης ανθοστηλών κλπ. – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ– υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

(Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 13ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 59.460,48 €υρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση πίστωσης 231.681,80 ευρώ, σε βάρος των οικείων Κ.Α οικονομικού έτους 2017 για πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικ. ετών (Π.Ο.Ε ) (Εισηγητής: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 396,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες Γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης των διοικουμένων (άρθρο 20Σ) σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων κατά την εφαρμογή των διατάξεων Ν. 1080/1980» - Καθορισμός και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Εισηγητής: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 16ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 100.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7412.01 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων» (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Κωνσταντίνος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.