Πεντέλη-Ενημέρωση σχετικά με τα Σημεία Υδροληψίας

2017-03-30 16:43

1. Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αρ. οικ. 140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β΄/14-3-2017) σύμφωνα με την οποία:

 α. Ο Δήμος μας θα παραλαμβάνει αιτήματα για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) μόνο των ανενεργών σημείων υδροληψίας. Σημειωτέον ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου παραλαμβάνει το αίτημα μαζί με το παράβολο των εκατό (100) ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης - δήλωσης εγγραφής του ανενεργού σημείου υδροληψίας και τα διαβιβάζει αρμοδίως στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Τμήμα Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής, αρμόδιο πλέον για τη διαδικασία της σφράγισης.

β. Όσον αφορά στα ενεργά σημεία υδροληψίας, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου (7) του άρθρου 1 του σχετικού, ήτοι  ο χρήστης – δικαιούχος  υποβάλλει τον πλήρη φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος μαζί με το πρόστιμο των 250 Ευρώ  στην Περιφέρεια Αττικής: 

    Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

    Τμήμα Υδατικών Πόρων

    Πολυτεχνείου 4,

    104 33 ΑΘΗΝΑ.

 

              2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Κουτίβα Ξανθή

Τηλ: 213-2050053 εσωτ.153, Email: koutiva@melissia.gr

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.