Δήμος Βριλησσίων-Πρόσκληση 11ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

2018-06-08 16:40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Βριλήσσια, 8 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ: 8452
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.5, του Ν. 3852/2010, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 11η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Συμμετοχή του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Αλέξιου Μαυραγάνη στο Διεθνές Συνέδριο “NAXOS 2018 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (Εισηγητής:
Γραφείο Δημάρχου)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της τιθέμενης προθεσμίας του υπό συζήτηση θέματος – ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου η 13/6/2018.

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.