Δήμος Βριλησσίων-39η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής- Τα θέματα

2017-07-28 02:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 31η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Παροχή εντολής στο δικηγόρο κ. Μιχαήλ Νοτάρη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (22οΤμήμα) κατά τη συζήτηση της, από 6/6/2012 αγωγής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 12195/2012, που άσκησε κατά του Δήμου Βριλησσίων, ο Κων/νος ΓΚΙΩΝ και ο Παναγιώτης - Θεμιστοκλής ΓΚΙΩΝ, κατά τη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)


ΘΕΜΑ 2Ο: Παροχή εντολής στο δικηγόρο κ. Μιχαήλ Νοτάρη, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (25οΤμήμα) κατά τη συζήτηση της, από 23/2/2010 αγωγής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8132/2010, που άσκησε κατά του Δήμου Βριλησσίων, ο Νικόλαος Στρατηγός, κατά τη δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 & σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3Ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Καρυώτου Αναστασία, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αναφορικά με την υπόθεση αγωγής της κ. Μπαλαρά Θεανώς (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 4Ο: Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Παναγόπουλου επί εξωδίκου συμβιβασμού διαφοράς μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της Παναγιώτας συζύγου Ιωάννη Μακρυδάκη (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΥΧ 1174 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγήτρια: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ TOY ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 85747 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 5544 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 8Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 50.000,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.12 για την πραγματοποίηση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.6142.03 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Ανάπτυξη και λειτουργία Job Center του Δήμου
Βριλησσίων»

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.6117.03 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για διαχειριστική επάρκεια
του Δήμου»

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00.6073.02 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και
συμμετοχής σε συνέδρια»

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους ΄7.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6142.08 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων-γραμμή δημότης».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους ΄24.800,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6142.02 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Δράση στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας
στο Δήμο Βριλησσίων»

ΘΕΜΑ 14ο: Επικύρωση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για υλοποίηση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Βριλησσίων» - Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη
της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να
ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.
Ο πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.