Δήμος Βριλησσίων-37η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα

2017-07-11 16:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βριλήσσια, 10 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ: 9419

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 37η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 14η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  • ΘΕΜΑ 1Ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 24.800 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.05 για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού κυκλοφοριακής σήμανσης οδών 2017. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

  • ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση  πραγματοποίησης δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ»-Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 

  • ΘΕΜΑ 3Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 24.750,40 ευρώ για την πραγματοποίηση της προμήθειας «Εξυπηρετητή, συστήματος υλοποίησης εξυπηρετητή αρχείων και εξοπλισμού υλοποίησης ιδιωτικού ιδεατού δικτύου για τον Δήμο Βριλησσίων (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 

  • ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση πρακτικού διενέργειας 1ου σταδίου (αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ». (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της  επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

                Ο πρόεδρος της            

         Οικονομικής Επιτροπής

        Κωνσταντίνος Βαφειάδης

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.