Δήμος Βριλησσίων-33η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

2017-07-03 09:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 30 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ: 9002

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 33η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 4η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Κούνα Δημητρίου σχετικά με την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’αριθ. 5340/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγής της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 2Ο: Παροχή εντολής στo Δικηγόρο κ. Δημήτριο Κούνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί ενδοδικαστικού συμβιβασμού διαφοράς μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 332,32 σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αναφορικά με την υπόθεση αγωγής της κ. Μπαλαρά Θεανώς (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 4Ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 210/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης – έκδοσης αιτήματος Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΥ) για την εκτέλεση  του  έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Μαρία Μουστάκα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης, Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και Αίτημα έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΥ) για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Μαρία Μουστάκα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης, Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και Αίτημα έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΥ) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (Εισηγήτρια: Μαρία Μουστάκα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 12.400,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.01 για την πραγματοποίηση της προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2017 (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 8Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 14.204,20 €υρώ για την πραγματοποίηση της προμήθειας «Αναλωσίμων ανταλλακτικών μηχανημάτων και λοιπών αναλωσίμων Υπηρεσίας Πρασίνου» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 9Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 13.020,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.05 για την πραγματοποίηση της προμήθειας «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας «Εξυπηρετητή, συστήματος υλοποίησης εξυπηρετητή αρχείων και εξοπλισμού υλοποίησης ιδιωτικού ιδεατού δικτύου για τον Δήμο Βριλησσίων» – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 11Ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 12ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 13Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 19.641,60 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.01    για    την    πραγματοποίηση    της    παροχής    υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΘΕΜΑ 14Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 8.146,80 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.03 και ύψους 13.392,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6262.02για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ 15Ο: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης - Έγκριση πραγματοποίησης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ» – Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

           Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.