Δήμος Πεντέλης-Κατεβλήθη το Επίδομα Κληροδοτήματος Καλαμβόκη

2017-07-06 16:46

Την Τρίτη 4 Ιουλίου και ώρα 18.00 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δ.Κ. Μελισσίων, έγινε η καταβολή του επιδόματος Καλαμβόκη για την προικοδότηση νυφών ετών 2015 και 2016 καθώς και του επιδόματος παιδιών ετών 2014 και 2015.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Καλαμβόκη και Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργίου Καψάλης παρουσία της ανιψιάς του διαθέτη κας Αντιγόνης Καλαμβόκη, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους αναλυτικά για τα ποσά όπως  παρακάτω:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΤΩΝ 2014 & 2015

- Για το Έτος 2014 διενεμήθη το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (7.379,67€) στους γονείς εκατόν σαράντα οκτώ (148) παιδιών, ως βοήθημα, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη και υπέβαλαν αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης. (7.379,67€/148 παιδιά, 49,52 € ανά παιδί).

Για το Έτος 2015 διενεμήθη το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (7.379,67€) στους γονείς εκατόν είκοσι επτά (127) παιδιών, ως βοήθημα, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη και υπέβαλαν αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης. (7.379,67€/127 παιδιά, 59,03 € ανά παιδί)

ΕΠΙΔΟΜΑ  ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΕΤΩΝ 2015 & 2016

-  Για το Έτος 2015 διενεμήθη το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (17.149,27€)  σε επτά (7) νύφες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη.

(17.149,27€/7 =2.449,89 € ανά νύφη)

-  Για το Έτος 2016 διενεμήθη το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (17.149,27€)  σε πέντε (5) νύφες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη.

(17.149,27€/5 =3.429,85 € ανά νύφη)

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.