Δήμος Βριλησσίων-Αναθέσεις της τελευταίας στιγμής της απερχόμενης διοίκησης

2014-07-29 16:42

Στις 22 Ιουλίου 39 ημέρες πριν αποχωρήσει από την διοίκηση του δήμου, συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου και αποφάσισε για δύο απευθείας αναθέσεις για κάποιες εργασίες που εάν τις καταλάβετε να μας πείτε και εμάς γιατί από τους τίτλους δεν βγάλαμε άκρη.

Έχουμε και λέμε λοιπόν, αντιγράφουμε από την Διαύγεια :

ΑΔΑ ΩΡΒΨΩ9Ρ-ΔΓΓ

Κατάσταση Αναρτηθείσα

Τελευταία τροποποίηση 23/07/2014 14:19:11

Ηλεκτρονικό αρχείο

Λήψη αρχείου

Είδος ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Θέμα

Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (υπηρεσίας) «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση παραπόνων πολιτών για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, διοικητικής απλοποίησης και άρσης των διοικητικών εμποδίων».

Θεματικές κατηγορίες

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αρ. πρωτοκόλλου

12521/2014

Ημερομηνία έκδοσης

23/07/2014

Φορέας

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Οργανωτικές Μονάδες

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Υπογράφοντες

 • Αντιδήμαρχος - ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΦΜ / Επωνυμία προσώπου / προσώπων

ΑΦΜ

Τύπος ΑΦΜ

Κράτος -μέλος της ΕΕ

Επωνυμία

Οργανισμός χωρίς ΑΦΜ

 

 

 

 

 

067524987

Εθνικό

 

ΠΡΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Ποσό

Αξία

14.760,00

Νόμισμα

Ευρώ

Κατηγορία Υπηρεσίες

CPV 79342311-6 - ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Δείτε την απόφαση δημάρχου :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βριλήσσια, 23/07/2014

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 12521

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Δημ. Βερνάρδου 23

 

 

 

 

152 35 Βριλήσσια

 

 

 

Πληροφορίες:Κοκκινογένη Αικατ.

 

 

 

Τηλέφωνο: 213.2050523

 

 

 

FAX:

213.2050517

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (υπηρεσίας) «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση παραπόνων πολιτών για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, διοικητικής απλοποίησης και άρσης των διοικητικών εμποδίων (CPV 79342311-6) ».

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και παρ. 9 του Ν. 3463/06 (Κ. .Κ.) ως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α΄/23.12.08) και ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Κ. .Κ.)
 3. Τις διατάξεις του Π. . 28/80
 1. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12238/17-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “14REQ002173949”, με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της προμήθειας (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012).
 1. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2014 όπου προβλέπεται σχετική πίστωση υπό Κ.Α. 00.6117.14 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση παραπόνων πολιτών για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, διοικητικής απλοποίησης και άρσης των διοικητικών εμποδίων»
 1. Την προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 14.760,00 €υρώ που έχει συνταχθεί για την αντιμετώπιση της δαπάνης και η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 399 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π. . 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η. . & το Υπ. Οικονομικών.
 2. Την 174/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ «Ω7Γ9Ω9Ρ-6ΒΣ» και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “14REQ002188253” .
 3. Την 62/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 1. Την υποβληθείσα προσφορά της κ. ΠΡΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ (ΑΦΜ 067524987), οδός Σπάρτης 17 Χαλάνδρι 15235, τηλ. 2121024014, ύψους 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, η οποία κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 1. Εγκρίνουμε την 62/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών
 2. Αναθέτουμε στην κ. ΠΡΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ (ΑΦΜ 067524987), οδός Σπάρτης 17 Χαλάνδρι 15235, τηλ. 2121024014 την εκτέλεση της εργασίας (υπηρεσίας)

«Ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση παραπόνων πολιτών για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, διοικητικής απλοποίησης και άρσης των διοικητικών εμποδίων (CPV 79342311-6)», ως αυτή περιγράφεται στην προσφορά της καθώς και στην 62/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών και για σύνολο ποσού 14.760,00 €υρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Μ.Ε. .

(απόφ. Δημάρχου 68/2013)

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Χρυσοπούλου  Αικατερίνη

 

 

Η δεύτερη ανάθεση, αντιγράφουμε και πάλι από την Διαύγεια :

ΑΔΑ ΩΘΜΝΩ9Ρ-8ΚΖ

Κατάσταση Αναρτηθείσα

Τελευταία τροποποίηση 24/07/2014 10:13:48

Ηλεκτρονικό αρχείο

Λήψη αρχείου

Είδος

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Θέμα

Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (υπηρεσίας) «Παροχή υπηρεσιών σχηματοποίησης, ωρίμανσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο Βριλησσίων».

Θεματικές κατηγορίες

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αρ. πρωτοκόλλου

12564

Ημερομηνία έκδοσης

24/07/2014

Φορέας

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Οργανωτικές Μονάδες

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Υπογράφοντες

 • Αντιδήμαρχος - ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΦΜ / Επωνυμία προσώπου / προσώπων

ΑΦΜ

Τύπος ΑΦΜ

Κράτος -μέλος της ΕΕ

Επωνυμία

Οργανισμός χωρίς ΑΦΜ

 

 

 

 

 

116791085

Εθνικό

 

ΜΑΝΑΣΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ποσό

Αξία

14.760,00

Νόμισμα

Ευρώ

Κατηγορία

Υπηρεσίες

CPV 73220000-0 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Δείτε την απόφαση δημάρχου :

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βριλήσσια, 24/07/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 12564

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Δημ. Βερνάρδου 23

152 35 Βριλήσσια

 

Πληροφορίες:Κοκκινογένη Αικατ.

Τηλέφωνο: 213.2050523

FAX:           213.2050517


Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.24 10:13:41 EEST

Reason: Location: Athens

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας (υπηρεσίας) «Παροχή υπηρεσιών σχηματοποίησης, ωρίμανσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο Βριλησσίων (CPV 73220000-0)».

                                     ΑΠΟΦΑΣΗ

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και παρ. 9 του Ν. 3463/06 (Κ. .Κ.) ως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α΄/23.12.08) και ισχύει σήμερα.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Κ. .Κ.)
 1. Τις διατάξεις του Π. . 28/80
 1. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12234/17-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “14REQ002173883”, με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της εργασίας(κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012).
 1. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2014 όπου προβλέπεται σχετική πίστωση υπό Κ.Α. 00.6117.13 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σχηματοποίησης, ωρίμανσης & υποστήριξης αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο Βριλησσίων»
 2. Την προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 14.760,00 €υρώ που έχει συνταχθεί για την αντιμετώπιση της δαπάνης και η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 398 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π. . 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η. . & το Υπ. Οικονομικών.
 3. Την 173/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ «6ΘΡΕΩ9Ρ-ΗΨΞ» και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “14REQ002188206” .
 4. Την 63/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 5. Την υποβληθείσα προσφορά του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΣΗ (ΑΦΜ 116791085), οδός Αριστοφάνους 26 Πειραιάς 18533, τηλ. 2104127089, ύψους 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, η οποία κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Εγκρίνουμε την 63/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών
 1. Αναθέτουμε στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΣΗ (ΑΦΜ 116791085), οδός Αριστοφάνους 26 Πειραιάς 18533, τηλ. 2104127089 την εκτέλεση της εργασίας (υπηρεσίας) «Παροχή υπηρεσιών σχηματοποίησης, ωρίμανσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο Βριλησσίων (CPV 73220000-0)», ως αυτή περιγράφεται στην προσφορά του καθώς και στην 63/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών και για σύνολο ποσού 14.760,00 €υρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Μ.Ε. .

(απόφ. Δημάρχου 68/2013)

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΧρυσοπούλουΑικατερίνη

 

Εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε τα μέλη της αντιπολίτευσης στην οικονομική επιτροπή, ξέρουν τα σχετικά θέματα; Συναίνεσαν στην απόφαση ναι ή όχι;

Υποβλήθηκαν και άλλες προσφορές; Γιατί από ότι καταλαβαίνουμε από τα σχετικά της απόφασης δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί άλλες προσφορές.

Πως λοιπόν κρίνονται οι συγκεκριμένες προσφορές σαν συμφέρουσες για τον δήμο, τη στιγμή που δεν υπάρχει σύγκριση;

Δεν είναι εντελώς αντιδεοντολογικό να γίνονται απευθείας αναθέσεις εργασιών, τη στιγμή που αλλάζει η διοίκηση του δήμου και θα "φορτωθεί" δύο αναθέσεις που δεν ξέρουμε εάν είναι σύμφωνη.

Τι εννοεί ο ποιητής γράφοντας : «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση παραπόνων πολιτών για την εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, διοικητικής απλοποίησης και άρσης των διοικητικών εμποδίων", τι θα κάνει ακριβώς η κυρία Πρα, Θα λύνει τα προβλήματα των πολιτών; Θα απλουστεύσει τις διαδικασίες; Αφού όλα κινούνται βάσει νόμων που είναι άκρως γραφειοκρατικοί, τι θα αλλάξει; Οι αντιδήμαρχοι γιατί υπάρχουν; Να τους καταργήσουμε τότε!

Αμ το άλλο, «Παροχή υπηρεσιών σχηματοποίησης, ωρίμανσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο Βριλησσίων», τι ακριβώς είναι η σχηματοποίηση; Τι θα σχηματοποιηθεί; Ωρίμανση; Τα έργα δεν είναι φρούτα για να ωριμάσουν, εάν δεν υπάρχει μία τι έργα να γίνουν; Την τεχνική υπηρεσία γιατί την έχουμε; Δεν γνωρίζει τι λείπει από το δήμο; Δεν ξέρει τι έργα πρέπει να γίνουν; Πρέπει να έχουμε σύμβουλο να μας πει τι χρειαζόμαστε; Προσοχή κατά την ωρίμανση, μην τα αφήσουμε πολύ και σαπίσουν!

Ο Ανωβριλησσιώτης

Ενημέρωση: Άμεση ήταν η απάντηση του επικεφαλής της Κίνησης Δημοτών "Δράση για μια Άλλη Πόλη" και μέλους της οικονομικής επιτροπής του δήμου Γιάννη Τσούτσια, στην παρούσα δημοσίευση.

Όπως μας ανέφερε και στις δύο συνεδριάσεις ήταν παρών και καταψήφισε τις σχετικές αναθέσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση απάντηση.

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.